Selecteer een pagina

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 1              Definities

In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) hebben de volgende woorden de hierna omschreven betekenis wanneer deze woorden met een hoofdletter zijn geschreven, behoudens indien en voor zover de context een andere betekenis vereist:

(a)          Fiberhole: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid Fiberhole , statutair gevestigd te Leersum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64959015, alsmede diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel;

(b)          Opdrachtgever: de natuurlijk persoon (niet zijnde consument), die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel rechtspersoon in opdracht en/of op verzoek van wie Fiberhole een prestatie verricht van welke aard dan ook, dan wel met wie Fiberhole een Overeenkomst, zoals hierna gedefinieerd, aangaat of met wie Fiberhole in bespreking of onderhandeling is over het aangaan van een Overeenkomst;

(c)          Overeenkomst: iedere overeenkomst tot levering van Producten, zoals hierna gedefinieerd, die tussen Fiberhole en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)-handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

(d)          Producten: alle zaken, waaronder mede begrepen (digitale) documentatie, tekeningen, les-, instructie- en trainingsmateriaal, testapparatuur, goederen, gereedschappen en toebehoren die het onderwerp zijn van een overeenkomst;

(e)          Order: iedere opdracht van Opdrachtgever;

(f)           Partijen: Fiberhole en Opdrachtgever gezamenlijk.

 

Artikel 2              Toepasselijkheid

 1. Behoudens voor zover van de Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken, of wanneer, mede gezien de aard van de overeengekomen of overeen te komen prestaties, andere algemene voorwaarden van Fiberhole van toepassing zijn, gelden de Voorwaarden voor alle Overeenkomsten en voor alle handelingen, prestaties, aanbiedingen en overige rechtshandelingen tussen Fiberhole en Opdrachtgever.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Fiberhole uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. De inschakeling van derden door Fiberhole laat de toepasselijkheid van de Voorwaarden onverlet.
 4. Indien de Voorwaarden door Opdrachtgever terzijde worden gesteld, door eigen inkoopvoorwaarden van toepassing te verklaren, zullen slechts die clausules in genoemde inkoopvoorwaarden van toepassing zijn welke niet strijdig zijn met de Voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de Voorwaarden.
 5. Indien aan Opdrachtgever een (Engelse) vertaling van de Voorwaarden ter beschikking wordt gesteld en tussen deze vertaling en de Nederlandse versie discrepanties mochten bestaan, prevaleert de Nederlandse versie te allen tijde.

 

Artikel 3              Aanbiedingen, offertes, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven

                               aanduidingen van Producten

 1. De door Fiberhole gedane aanbiedingen en/of uitgebrachte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Fiberhole zal binnen 30 dagen na de aanvaarding door de Opdrachtgever, deze aanvaarding schriftelijk aan Opdrachtgever bevestigen. Fiberhole behoudt zich het recht voor om voormelde aanbiedingen of offertes binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door Opdrachtgever te herroepen.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand na de, in lid 1 omschreven, aanvaarding van Opdrachtgever, dan wel na de uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door Fiberhole van een door Opdrachtgever gedane bestelling of door geheel of gedeeltelijk uitvoering te geven aan een Order. Voor verkopen/leveringen vanuit de magazijnvoorraad van Fiberhole geldt de factuur of (af-) leveringsbon als schriftelijk bewijs van de bestelling van Opdrachtgever en de aanvaarding daarvan door Fiberhole.
 3. Indien Fiberhole op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever Fiberhole daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5 en 6, betalen conform de dan bij Fiberhole geldende tarieven.
 4. Een aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever betreft de gehele aanbieding of offerte als zodanig.
 5. Fiberhole kan niet aan haar offerte, dan wel een onderdeel daarvan, worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 6. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de Overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Fiberhole binnen 30 dagen bezwaar maakt tegen de verschillen.
 7. Ten opzichte van Opdrachtgever strekt het schriftelijke aanbod of orderbevestiging van Fiberhole tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
 8. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Fiberhole binden Fiberhole niet dan nadat zij schriftelijk door een niet-ondergeschikte worden bevestigd.
 9. De in de aanbieding en/of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 10. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Fiberhole tot levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen.
 11. Alle opgaven door Fiberhole van getallen, maten, gewichten en/ of andere (technische) aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan maar Fiberhole kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte documentatiematerialen, monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende Producten.
 12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Opdrachtgever vrijwaart Fiberhole voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
 13. Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Producten worden gesteld en die afwijken van de normaal geldende eisen, dienen voor het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Fiberhole schriftelijk kenbaar gemaakt te worden.

 

Artikel 4              Agentuur- en distributieovereenkomsten

De Voorwaarden zijn tevens van toepassing indien en voor zover Opdrachtgever optreedt als (handels)agent of distributeur van Fiberhole en Partijen daarvoor al dan niet een schriftelijke agentuur- en/ of distributieovereenkomst zijn aangegaan.

 

Artikel 5              Prijzen

 1. Iedere door Fiberhole verstrekte prijsopgave is vrijblijvend, tenzij uit een door Fiberhole verstrekte schriftelijke prijsopgave uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
 2. Alle prijzen van Fiberhole zijn gebaseerd op levering af terrein/magazijn van Fiberhole, zijn uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting, een en ander tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding of offerte geldende prijsbepalende factoren, welke ook.
 3. Tenzij anders vermeld of tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komen separaat ten laste van Opdrachtgever de kosten van transport, in- en uitladen en verzekering (ook indien franco wordt geleverd), de kosten van in- en uitvoerrechten en accijnzen, alsmede alle (overige) heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van enige prestatie. De door Fiberhole te leveren Producten worden door Fiberhole behoorlijk verpakt. De standaardverpakking wordt normaliter niet extra bij Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien meer dan een standaardverpakking noodzakelijk is of door Opdrachtgever wordt verlangd, zoals bijvoorbeeld bij zeewaardige verpakking, zullen de kosten daarvan door Fiberhole aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 4. Elke verandering van de factoren die op de prijs en op de in lid 1 genoemde extra kosten van Fiberhole van invloed is, waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en uitvoerrechten en andere bij in- of uitvoer verschuldigde heffingen, verzekeringstarieven, vrachttarieven en overige heffingen of belastingen, kan Fiberhole doorberekenen aan Opdrachtgever, ongeacht of een dergelijke verandering al of niet voorzienbaar was zonder dit kan leiden tot annulering van de Order of tot ontbinding van de Overeenkomst door Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Fiberhole voor alle kosten en schade die voor Fiberhole mochten voortvloeien uit het feit:

(a)          dat Opdrachtgever niet deugdelijk geregistreerd is voor de omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat; en/ of

(b)          dat Opdrachtgever onjuiste of ontijdig gegevens verstrekt aan Fiberhole en/of de autoriteit op het gebied van omzetbelasting of een vergelijkbare belasting in een relevante EG-lidstaat.

 

Artikel 6              Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling netto contant bij (af-) levering plaats te vinden.
 2. Indien betaling per bank of giro is overeengekomen, is Opdrachtgever verplicht de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen 20 dagen na factuurdatum aan Fiberhole te betalen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De overeengekomen betalingstermijn heeft een fataal karakter. Alle betalingen zullen op een door Fiberhole aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. De door de bank van Fiberhole aangegeven valutadag is bepalend en zal worden aangewend als de dag van betaling.
 3. Fiberhole is gerechtigd om alle factuurbedragen met een toeslag wegens kredietbeperking te verhogen, welke verhoging uitsluitend door Opdrachtgever in mindering mag worden gebracht indien de betaling Fiberhole binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft bereikt.
 4. Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen moeten binnen 10 dagen na factuur- of verzenddatum schriftelijk ter kennis van Fiberhole worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen als vaststaand gegeven tussen Partijen zullen worden aangemerkt.
 5. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhoudingen worden voldaan.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van een vordering zijnerzijds

met een vordering van Fiberhole, noch is zij gerechtigd tot het opschorten van haar verplichtingen.

 1. Indien op enig moment bij Fiberhole gerede twijfel bestaat en kan bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Opdrachtgever, en/ of in het geval Opdrachtgever bij herhaling niet correct of niet tijdig betaalt en hij door Fiberhole ten minste eenmaal is aangemaand, is Fiberhole gerechtigd, zijn verplichtingen (verder) op te schorten, waaronder de verplichtingen uit hoofde van andere Overeenkomsten. Fiberhole is tevens gerechtigd van Opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling van (een deel van) de koopsom van de Producten plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van het bedrag dat Fiberhole onder de Overeenkomst van Opdrachtgever te vorderen mocht hebben, vermeerderd met eventuele wettelijke (handels)rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (zoals hierna vermeld). Fiberhole behoudt zich het recht voor om de Order zonder opgave van redenen te weigeren ofwel om alsnog uitsluitend onder rembours te leveren, ook in het geval de Order reeds door Fiberhole is aanvaard.
 2. Bij alle betalingen en zekerheidsstellingen bij wege van documentair krediet en/of bankgaranties, zal Opdrachtgever ervoor instaan dat zulks steeds door middel van een, door Fiberhole aan te wijzen, te goeder naam en faam bekendstaande wereld top 25 bank zal geschieden.
 3. Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag dagelijks rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke (handels)rente. Telkens na afloop van een maand wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over die maand verschuldigde rente.
 4. Indien Opdrachtgever ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Fiberhole alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief de kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure, te vergoeden.
 5. Onverminderd hetgeen in dit artikel is bepaald, is Fiberhole – bij een overschrijding van de betalingstermijn door Opdrachtgever – gerechtigd om het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag te verhogen met 10% wegens administratiekosten indien Opdrachtgever na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand door Fiberhole niet onmiddellijk aan al zijn verplichtingen voldoet.
 6. Indien door Fiberhole, uit coulanceoverwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al meldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Wanbetaling en andere tekortkoming Fiberhole heeft het recht bij wanbetaling om binnen 6 weken na factuur datum dan wel binnen 90 dagen nadat de koper de goederen heeft ontvangen de goederen terug te halen.
 9. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen alle verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
 10. Reclamering met betrekking tot de hoogte van het factuurbedrag dient, schriftelijk, uiterlijk binnen acht dagen na de factuurdatum te geschieden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt met de hoogte van het factuurbedrag te hebben ingestemd.

 

Artikel 7              Afleveringstermijn

 1. De door Fiberhole opgegeven afleveringstermijn voor de Producten is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor Fiberhole geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Fiberhole verstrekte gegevens. De afleveringstermijn zal door Fiberhole zo veel mogelijk in acht worden genomen. De door Fiberhole opgegeven afleveringstermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. De afleveringstermijn wordt verlengd met de periode waarin Fiberhole zijn prestatie ingevolge de Voorwaarden en/of de wet heeft opgeschort, of gedurende waarin Fiberhole door overmacht als omschreven in artikel 9 tot nakoming zijn verhinderd.
 2. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst. Indien Fiberhole voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Opdrachtgever moeten worden verstrekt, gaan de termijnen in op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Fiberhole, voor zover deze dag gelegen is na de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst.
 3. Bij overschrijding van enige termijn – ongeacht welke oorzaak dan ook – is Fiberhole niet aansprakelijk en heeft Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding ter zake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de Overeenkomst.

 

Artikel 8              Levering en risico

 1. De levering van de Producten en de overgang van het risico geschieden volgens, de in de offerte of opdrachtbevestiging vermelde Incoterms, volgens de versie van de Incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, die geldt op het moment van de offerte of opdrachtbevestiging.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde condities niet zijn overeengekomen,

geschiedt de aflevering en de risico-overgang van de Producten en de verpakking daarvan steeds af terrein/magazijn van Fiberhole. Fiberhole zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van bovengenoemd tijdstip en plaats en Opdrachtgever zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de kennisgeving, afnemen.

 1. Op verzoek van Opdrachtgever of een door hem aangewezen derde door Fiberhole verzorgd transport c.q. verzending van de Producten geschiedt voor risico van Opdrachtgever. Het risico van opslag, in- en uitladen en lossen rust in dat geval ook op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
 2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijnerzijds niets in de weg staat aan het halen van bepaalde overeengekomen termijnen, waaronder begrepen afleverings- en afnametijdstippen.
 3. Mocht Opdrachtgever de Producten om een niet-rechtsgeldige reden niet of niet

tijdig afnemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Fiberhole is alsdan gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten bij wege van schadevergoeding verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde.

 

 1. Fiberhole heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Fiberhole bevoegd elke deellevering afzonderlijk te factureren.

 

 1. Onverminderd het in artikel 6 bepaalde is Opdrachtgever gerechtigd om van levering van de Producten af te zien indien de bank of kredietverzekerings-maatschappij van Fiberhole voor de levering geen dekking onder een normale kredietverzekering wenst te verlenen.

 

 1. Teneinde een tijdige levering van Producten conform een eventueel afleveringsschema te kunnen waarborgen, kan Fiberhole voor reservering van bestelde Producten zorgdragen. Een dergelijke reservering geschiedt echter voor ten hoogste 2 maanden voor rekening van Fiberhole. Voor Producten die op verzoek van Opdrachtgever langer gereserveerd moeten worden gehouden, heeft Fiberhole het recht om rente-, opslag- en verzekeringskosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen tegen een percentage van 1% per maand of een gedeelte van een maand.

 

Artikel 9              Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daaronder wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fiberhole geen invloed kan uitoefenen, waaronder de omstandigheid dat Fiberholes en/of onderaannemers van Fiberhole niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, weersomstandigheden, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen, waardoor Fiberhole niet in staat is (tijdelijk) haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen.
 2. Fiberhole heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fiberhole haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Fiberhole opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Fiberhole niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide Partijen bevoegd om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Fiberhole bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft, of zodanig met het niet-geleverde deel verbonden is, dat het niet als een zelfstandige zaak kan worden aangewend.

 

Artikel 10            Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de Producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering,

pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij in verband met krachtens de Overeenkomst afgeleverde of af te leveren Producten aan Fiberhole verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen de contractsom, eventuele ingevolge de Voorwaarden of de Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten, alsmede eventuele krachtens zodanige Overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden.

 1. Ieder bedrag dat van Opdrachtgever wordt ontvangen, zal allereerst strekken ter

voldoening van die vorderingen die Fiberhole op Opdrachtgever mocht hebben ten aanzien van welke Fiberhole in lid 1 niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt.

 1. Zolang de eigendom van de Producten op Opdrachtgever niet is overgegaan, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Producten aan derden te verhuren of in gebruik te geven, aan derden te verpanden, of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de Producten, waarvan Fiberhole eigenaar is, aan derden te verkopen of (af) te leveren, voor zover dit in het kader van Opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 2. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde

Producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Fiberhole te houden, en deze te verzekeren tegen risico’s als brand, ontploffing, schade en diefstal. Op eerste verzoek van Fiberhole daartoe zal Opdrachtgever alle rechten op de betrokken verzekeraars in dit verband cederen aan Fiberhole.

 1. Indien en zolang Fiberhole eigenaar van de Producten is, zal Opdrachtgever Fiberhole onverwijld schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de Producten verloren is gegaan, dan wel is beschadigd, of de Producten in beslag worden genomen en/of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Voorts zal Opdrachtgever Fiberhole op diens eerste verzoek mededelen waar de Producten, ten aanzien waarvan Fiberhole een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, zich bevinden.
 2. Opdrachtgever verleent reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming en verleent alle medewerking aan Fiberhole, dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Fiberhole haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fiberhole zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
 3. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal Opdrachtgever onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Fiberhole.
 4. Als Fiberhole geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde Producten zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan Fiberhole te verpanden, dan wel op de onroerende zaak een eerste recht van hypotheek te vestigen.

 

 

Artikel 11            Intellectuele eigendom

 1. Fiberhole behoudt alle rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef-) modellen, programmatuur enz. voor, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 2. De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Fiberhole ongeacht of aan Opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Opdrachtgever staat ervoor in geen inbreuk te maken (noch derden zulks toe te staan of mogelijk te maken) op intellectuele eigendomsrechten van Fiberhole, dan wel haar toe Fiberhole als, met betrekking tot de Producten, bijvoorbeeld door de Producten te kopiëren, te bewerken of na te maken.

 

Artikel 12            Keuring

 

Opdrachtgever is verplicht de Producten, alsmede eventuele (hierbij) verstrekte (materiaal-) certificaten onmiddellijk na (af-) levering door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren.

 

Artikel 13            Garantie en reclame

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald, garandeert Fiberhole vanaf het moment dat de Producten gereed staan bij Fiberhole gedurende 6 maanden de goede en veilige werking van de Producten conform de specificaties, zoals opgenomen in de Overeenkomst. De overeengekomen garantie geldt niet voor de onderdelen van de Producten die, naar het oordeel van Fiberhole, aan normale slijtage onderhevig zijn, alsmede ingeval de Producten niet voor het beoogde gebruik zijn aangewend door Opdrachtgever of indien de gebruiksinstructies niet (geheel of gedeeltelijk) op de juiste wijze zijn opgevolgd door Opdrachtgever. Gebruikte Producten worden door Fiberhole op geen enkele wijze gegarandeerd.
 2. Zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na (af-) levering van de Producten schriftelijk gemotiveerd te melden aan Fiberhole, op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Fiberhole.
 3. Niet zichtbare gebreken dient Opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na (af-) levering schriftelijk gemotiveerd dan wel voorzien van bewijsmateriaal te melden aan Fiberhole, op straffe van verval van alle aansprakelijkheid van Fiberhole.
 4. Na het ontdekken van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking of installatie van de betreffende Producten onverwijld te staken.
 5. Opdrachtgever zal alle door Fiberhole voor onderzoek van de gebreken gewenste medewerking verlenen, onder meer door Fiberhole in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van bewerking, verwerking, installatie en/of gebruik.
 6. Opdrachtgever heeft geen recht op garantie ten aanzien van Producten waarbij door Fiberhole geen controle op de gebreken kan plaatshebben.
 7. Het staat Opdrachtgever niet vrij de Producten te retourneren, voordat Fiberhole daarmee schriftelijk heeft ingestemd. De kosten van het retourneren van de Producten en het risico van de Producten zijn/blijven voor Opdrachtgever.
 8. Indien gedurende de garantietermijn tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen in lid 3 tot en met 7 van dit artikel is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Fiberhole genoegzaam is aangetoond dat de Producten niet behoorlijk functioneren, zal Fiberhole, naar de keuze van Fiberhole, hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos vervangen tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij kosteloos de betreffende Producten te repareren, hetzij Opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen.
 9. Enig gebrek schort de (betalings-) verplichting van Opdrachtgever met betrekking tot de geleverde en/of nog te leveren Producten niet op.
 10. Indien Fiberhole Producten aan Opdrachtgever aflevert welke Fiberhole van haar toeleveranciers heeft verkregen, is Fiberhole nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Opdrachtgever gehouden dan waarop Fiberhole jegens haar toeleveranciers aanspraak kan maken.
 11. Fiberhole staat uitdrukkelijk niet in voor haar aanbevelingen of adviezen ter zake het gebruik van de Producten, noch staat Fiberhole in voor zodanige adviezen of instructies van Opdrachtgever aan zijn afnemers.
 12. De Producten blijven volledig voor risico van Opdrachtgever in het geval door Fiberhole aan de Producten reparatieactiviteiten worden verricht, tenzij de reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatie van Fiberhole en niet in redelijkheid van Opdrachtgever verwacht kan worden dat hij de Producten voor het bovenstaande risico verzekert.
 13. Indien en voor zover Opdrachtgever gedurende de overeengekomen garantietermijn zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fiberhole de Producten door een derde of zichzelf laat repareren, op de Producten veranderingen aanbrengt of zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst in zijn geheel of voor het overgrote deel nog niet is na gekomen, komt de garantie als beschreven in dit artikel te vervallen.
 14. Indien geleverde Producten gebreken mochten vertonen, blijft de verplichting van Fiberhole steeds beperkt tot de in artikel 13.9 genoemde reparatie, vervanging of verleende korting en geldt het voldoen daaraan als enige en algehele schadevergoeding voor Opdrachtgever. Opdrachtgever is daarnaast niet gerechtigd om enige andere vergoeding van kosten en schadevergoeding, van welke aard dan ook, van Fiberhole te verlangen, terwijl Opdrachtgever evenmin gerechtigd is om ontbinding van de Overeenkomst te vorderen.

 

Artikel 14            Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (product-) aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Fiberhole conform het bepaalde in artikel 13.15 niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enig persoon, directe en indirecte bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij Opdrachtgever dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Fiberhole geleverde Producten dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of toepassing of bewerking van dergelijke Producten of door Fiberhole verstrekte informatie omtrent de Producten.
 2. Indien de in Nederland te leveren Producten buiten Nederland worden gebruikt, is Fiberhole evenmin aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit het feit dat deze Producten niet voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de Producten moeten worden gebruikt.
 3. De aansprakelijkheid van Fiberhole jegens Opdrachtgever is in ieder geval per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het laagste bedrag van ofwel de betreffende contractsom (exclusief omzetbelasting) ofwel het bedrag dat Fiberhole ter zake van zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
 4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1 en 2 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Fiberhole.
 5. Behoudens in geval van grove schuld of opzet van Fiberhole, zal Opdrachtgever Fiberhole vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten en/of interest, verband houdende met de Producten, c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de Producten, tenzij Opdrachtgever redelijkerwijs geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken.
 6. Indien en voor zover in de Overeenkomst is opgenomen dat Fiberhole voor de overeengekomen koopprijs tevens zal zorgdragen voor de installatie, montage en inwerkingstelling van de Producten, zal Fiberhole in ieder geval niet voor on- deugdelijke werking van de Producten aansprakelijk zijn, ingeval van de hiernavolgende omstandigheden:

 

(a)          de montage en inwerkingstelling heeft niet kunnen plaatsvinden volgens de aanwijzingen en onder leiding en toezicht van Fiberhole of een door Fiberhole ingeschakelde derde;

 

(b)          de ruimten waarin de werkzaamheden dienden plaats te vinden door haar

aard en inrichting een belemmerende invloed uitoefenen op de installatie, montage en inwerkingstelling van de Producten;

 

(c)          de fundamenten waarop de Producten dienen te worden opgesteld, voor de aanvang der werkzaamheden, ondeugdelijk en op een onjuiste wijze worden aangebracht;

 

(d)          Opdrachtgever alle door Fiberhole of een door Fiberhole ingeschakelde derde verstrekte adviezen niet of niet strikt opvolgt.

 1. Opdrachtgever dient voor eigen rekening zorg te dragen voor voldoende mankracht en hulpmiddelen ten behoeve van de in het vorige lid beschreven installatie, montage en inwerkingstelling van de Producten.
 2. Indien Opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van de op hem op grond van lid 5 en 6 van dit artikel rustende verplichtingen en daardoor voor Fiberhole schade is ontstaan, is Opdrachtgever verplicht aan Fiberhole deze schade te vergoeden.

 

Artikel 15            Overige verplichtingen en verantwoordelijkheden Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal aan Fiberhole alle voor de uitvoering van Fiberhole werkzaamheden benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en volledigheid daarvan.
 2. Opdrachtgever zal op de Producten aangebrachte merk- en/of herkenningstekens en/of CE-markeringen niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of onzichtbaar maken.
 3. Opdrachtgever zal de Producten gebruiken conform de hiertoe voor normaal gebruik geachte bestemming en in overeenstemming met de wet, zoals deze van tijd tot tijd gewijzigd zal worden.

 

Artikel 16            Ontbinding

 1. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het faillissement is aangevraagd, dan wel Opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of indien hem dit verleend is, Opdrachtgever zijn bedrijf heeft stilgelegd of geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van Opdrachtgever of Opdrachtgever zijn bedrijf aan derden overdraagt, zullen alle Overeenkomsten met Opdrachtgever per onmiddellijke ingang zijn ontbonden, tenzij Fiberhole Opdrachtgever binnen redelijke tijd (in voorkomende gevallen op verlangen van de bewindvoerder of de curator) mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Fiberhole zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

(a)          de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat

betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

(b)          al haar eventuele verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te

schorten,

zonder dat Fiberhole tot enige schadevergoeding is gehouden, een en ander onverminderd Fiberholes overige rechten uit andere overeenkomsten met Opdrachtgever en zonder dat Fiberhole dienaangaande tot enige schadevergoeding is gehouden.

 1. Indien Opdrachtgever niet behoorlijk of niet binnen een vooraf gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Opdrachtgever in verzuim en is Fiberhole gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst:

(a)          de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende

Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

(b)          die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten

geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

zonder dat Fiberhole tot enige schadevergoeding is gehouden, een en ander onverminderd Fiberholes overige rechten onder welke Overeenkomst met Opdrachtgever dan ook en zonder dat Fiberhole dienaangaande tot enige schadevergoeding is gehouden.

 1. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in lid 1, 2 of lid 3 zijn respectievelijk alle vorderingen van Fiberhole op Opdrachtgever en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Fiberhole gerechtigd de betreffende Producten terstond terug te nemen. In dat geval zullen Fiberhole en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden waarbij Opdrachtgever Fiberhole in staat zal stellen de Producten in bezit te nemen. Opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Fiberhole in de gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. Vorenstaande onverminderd het recht van Fiberhole op vergoeding van schade, kosten en rente.

 

Artikel 17            Geheimhouding

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 18            Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Fiberhole toegestaan de in enige Overeenkomst met Opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Fiberhole worden overgedragen, dient Fiberhole Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te brengen en heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derden over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiberhole.

 

Artikel 19            Wijzigingen en aanvullingen

Fiberhole is gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Fiberhole zal Opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 20            Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst of de Voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Fiberhole statutair is gevestigd.

 

Artikel 21            Deponering Voorwaarden

 1. De Voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie